Устав на НЧ "Възраждане -1922 "

                                                                                    У С Т А В

 
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ВЪЗРАЖДАНЕ - 1922”, с. Негушево
(Приет но Общо събрание проведено на 23.06.2012 г.)
 
 
 
І. ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С то­зи ус­тав, съ­об­ра­зен със За­ко­на за на­род­ни­те чи­та­ли­ща, се уреж­дат ос­нов­ни­те по­ло­же­ния на вът­реш­но нор­ма­тив­на­та уред­ба на чи­та­ли­ще­то, в за­ви­си­мост от спе­ци­фич­ни­те ус­ло­вия, при ко­и­то се раз­ви­ва не­го­ва­та дей­ност. Се­да­ли­ще: с. Не­гу­ше­во.
 
Чл. 2. (1) НЧ „Въз­раж­да­не - 1922” е тра­ди­ци­он­но, са­мо­уп­рав­ля­ва­що се бъл­гар­с­ко кул­тур­но-прос­вет­но сдру­же­ние, ко­е­то из­пъл­ня­ва и дър­жав­ни кул­тур­но-прос­вет­ни за­да­чи. В не­го­ва­та дей­ност мо­гат да учас­т­ват всич­ки фи­зи­чес­ки ли­ца, без ог­лед на въз­раст и пол, по­ли­ти­чес­ки и ре­ли­ги­оз­ни въз­г­ле­ди и ет­ни­чес­ко са­мо­съз­на­ние. То ра­бо­ти на прин­ци­пи­те на доб­ро­вол­ност­та, де­мок­ра­тиз­ма и ав­то­но­ми­я­та.
(2) НЧ „Въз­раж­да­не - 1922” е юри­ди­чес­ко ли­це с нес­то­пан­с­ка цел.
 
Чл. 3. НЧ „Въз­раж­да­не - 1922”, с. Не­гу­ше­во под­дър­жа най-тес­ни връз­ки и сът­руд­ни­чес­т­во с об­щин­с­ки­те влас­ти в об­щи­на Гор­на Ма­ли­на, ка­то учас­т­ва най-ак­тив­но в ор­га­ни­за­ци­я­та и про­веж­да­не­то на кул­тур­но-прос­вет­ни про­я­ви, съ­об­ра­зя­ва сво­я­та дей­ност със стра­те­ги­я­та на Об­щи­на­та в об­ласт­та на кул­ту­ра­та.
 
Чл. 4. НЧ „Въз­раж­да­не -1922” под­дър­жа от­но­ше­ния на сът­руд­ни­чес­т­во и ко­ор­ди­на­ция с дър­жав­ни­те и об­щес­т­ве­ни­те ор­га­ни и ор­га­ни­за­ции от раз­лич­ни ни­ва, на ко­и­то за­ко­ни­те въз­ла­гат оп­ре­де­ле­ни за­дъл­же­ния в об­ласт­та на кул­ту­ра­та.
 
ІІ. ГЛА­ВА ВТО­РА
ЦЕ­ЛИ И ЗА­ДА­ЧИ
 
Чл. 5. Ос­нов­на­та цел на чи­та­ли­ще­то е да за­до­во­ля­ва пот­реб­нос­ти­те на граж­да­ни­те, свър­за­ни със:
1. раз­ви­тие и обо­га­тя­ва­не на кул­тур­ния жи­вот, со­ци­ал­на­та и об­ра­зо­ва­тел­на дей­ност в се­ло­то;
2. за­паз­ва­не на оби­ча­и­те и тра­ди­ци­и­те на на­се­ле­ни­е­то от ра­йо­на
3. раз­ши­ря­ва­не зна­ни­я­та на граж­да­ни­те и при­об­ща­ва­не­то им към цен­нос­ти­те и пос­ти­же­ни­я­та на на­у­ка­та, из­кус­т­во­то и кул­ту­ра­та.
4. въз­пи­та­ва­не в дух на де­мок­ра­ти­зъм, ро­до­лю­бие, то­ле­ран­т­ност и об­що­чо­веш­ка нрав­с­т­ве­ност.
5. въз­пи­та­ва­не и ут­вър­ж­да­ва­не на на­ци­о­нал­но са­мо­съз­на­ние.
6. оси­гу­ря­ва­не на дос­тъп до ин­фор­ма­ция
 
Чл. 6. За пос­ти­га­не на та­зи цел, Чи­та­ли­ще­то из­вър­ш­ва ос­нов­ни дей­нос­ти, ка­то:
1. Раз­ви­ва­не и под­по­ма­га­не на лю­би­тел­с­ко­то ху­до­жес­т­ве­но твор­чес­т­во.;
2. Ор­га­ни­зи­ра­не на шко­ли, кръ­жо­ци, ате­ли­е­та, сту­диа и кур­со­ве по из­кус­т­ва и за изу­ча­ва­не на чуж­ди ези­ци и на­уч­но-тех­ни­чес­ки зна­ния, за­ни­мал­ня за под­го­тов­ка на учеб­на дей­ност, клу­бо­ве по ин­те­ре­си за про­уч­ва­тел­с­ка и съ­би­ра­тел­с­ка дей­ност в об­ласт­та на фол­к­ло­ра, ет­ног­ра­фи­я­та и кра­е­ве­де­ни­е­то и др., ор­га­ни­зи­ра­не на сво­бод­но­то вре­ме на уче­ни­ци и въз­рас­т­ни във из­въ­ну­чеб­ни, из­вън учи­лищ­ни и из­вън­ра­бот­ни фор­ми на за­е­тост;
3. Ор­га­ни­зи­ра­не праз­нен­с­т­ва, кон­цер­ти, спек­так­ли, те­а­тър, чес­т­ва­ния и мла­деж­ки дей­нос­ти, из­да­ва­не на пе­чат­ни ма­те­ри­а­ли.;
4. На­род­ни уни­вер­си­те­ти и лек­то­рии.;
5. Съз­да­ва­не и съх­ра­ня­ва­не на му­зей­ни ко­лек­ции съг­лас­но За­ко­на за кул­тур­но­то нас­лед­с­т­во и ху­до­жес­т­ве­ни ко­лек­ции.;
6. Ор­га­ни­зи­ра­не наки­но-и ви­де­о­по­каз, на фо­то-, фо­но-, фил­мо и ви­де­о­те­ки как­то и съз­да­ва­не и под­дър­жа­не на елек­т­рон­ни ин­фор­ма­ци­он­ни мре­жи.;
7. Пре­дос­та­вя­не на ком­пю­тър­ни и ин­тер­нет ус­лу­ги.;
8. Пре­дос­та­вя­не на со­ци­ал­ни и ин­фор­ма­ци­он­ни  ус­лу­ги.;
9. Раз­ра­бот­ва­не и ре­а­ли­зи­ра­ни на про­ек­т­ни пред­ло­же­ния ка­то бе­не­фи­ци­ент и/или ка­то пар­т­ньор към опе­ра­тив­ни прог­ра­ми и/или схе­ми за без­въз­мез­но фи­нан­си­ра­не, съ­фи­нан­си­ра­ни от Ев­ро­пейс­ки фон­до­ве, към до­нор­с­ки прог­ра­ми и ор­га­ни­за­ции от Ев­ро­па, Аме­ри­ка и всич­ки дър­жа­ви по све­та.;
10. Рек­лам­на дей­ност.;
11. Пос­ред­ни­чес­ка дей­ност.;
 
Чл. 7. Чи­та­ли­ще­то мо­же да из­вър­ш­ва и до­пъл­ни­тел­на сто­пан­с­ка дей­ност, в съ­от­вет­с­т­вие с дейс­т­ва­що­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, ка­то из­пол­з­ва при­хо­ди­те от нея за пос­ти­га­не на оп­ре­де­ле­ни­те в ус­та­ва му це­ли. Чи­та­ли­ще­то не раз­п­ре­де­ля пе­чал­ба.
 
Чл. 8. Чи­та­ли­ще­то ня­ма пра­во да пре­дос­та­вя соб­с­т­ве­но или пол­з­ва­но от не­го иму­щес­т­во въз­мез­д­но или без­въз­мез­д­но:
1. за ха­зар­т­ни иг­ри и нощ­ни за­ве­де­ния;
2. за дей­ност на не­ре­гис­т­ри­ра­ни по За­ко­на за ве­ро­из­по­ве­да­ни­я­та ре­ли­ги­оз­ни об­щ­нос­ти и юри­ди­чес­ки ли­ца с нес­то­пан­с­ка цел на та­ки­ва об­щ­нос­ти;
3. за пос­то­ян­но пол­з­ва­не от по­ли­ти­чес­ки пар­тии и ор­га­ни­за­ции;
4. на пред­се­да­те­ля, сек­ре­та­ря, чле­но­ве­те на нас­то­я­тел­с­т­во­то и про­ве­ри­тел­на­та ко­ми­сия и на чле­но­ве на тех­ни­те се­мейс­т­ва.
 
Чл. 9. Чи­та­ли­ще­то мо­же да се съ­ю­зя­ва с дру­ги чи­та­ли­ща за за­щи­та на сво­и­те ин­те­ре­си, за про­веж­да­не на съв­мес­т­ни дей­нос­ти и ини­ци­а­ти­ви при ус­ло­ви­я­та и по ре­да на За­ко­на за на­род­ни­те чи­та­ли­ща.
 
ІІІ. ГЛА­ВА ТРЕ­ТА
УП­РАВ­ЛЕ­НИЕ
 
Чл. 10. (1) Чле­но­ве­те на чи­та­ли­ще­то са ин­ди­ви­ду­ал­ни, ко­лек­тив­ни и по­чет­ни.
(2) Ин­ди­ви­ду­ал­ни­те чле­но­ве са бъл­гар­с­ки граж­да­ни. Те би­ват дейс­т­ви­тел­ни и спо­ма­га­тел­ни:
1. ДЕЙС­Т­ВИ­ТЕЛ­НИ­ТЕ ЧЛЕ­НО­ВЕ са ли­ца, на­вър­ши­ли 18 го­ди­ни, ко­и­то учас­т­ват в дей­ност­та на чи­та­ли­ще­то, пла­щат ре­дов­но го­диш­ния си член­с­ки внос и имат пра­во на глас да из­би­рат или да бъ­дат из­би­ра­ни.
2. СПО­МА­ГА­ТЕЛ­НИ ЧЛЕ­НО­ВЕ са ли­ца под 18 г. Те ня­мат пра­во да из­би­рат и да бъ­дат из­би­ра­ни и имат съ­ве­ща­те­лен глас.
(3) КО­ЛЕК­ТИВ­НИ­ТЕ ЧЛЕ­НО­ВЕ съ­дейс­т­ват за осъ­щес­т­вя­ва­не це­ли­те и за­да­чи­те на чи­та­ли­ще­то, под­по­ма­гат не­го­ва­та дей­ност, под­дър­жа­не­то и обо­га­тя­ва­не­то на ма­те­ри­ал­на­та му ба­за и имат пра­во на 1 глас. Ко­лек­тив­ни­те чле­но­ве мо­гат да бъ­дат:
1. про­фе­си­о­нал­ни ор­га­ни­за­ции
2. сто­пан­с­ки ор­га­ни­за­ции
3. тър­гов­с­ки дру­жес­т­ва
4. ко­о­пе­ра­ции и сдру­же­ния
5. кул­тур­но-прос­вет­ни и лю­би­тел­с­ки клу­бо­ве и твор­чес­ки ко­лек­ти­ви
 
(4) ПО­ЧЕТ­НИ ЧЛЕ­НО­ВЕ мо­гат да бъ­дат бъл­гар­с­ки и чуж­ди граж­да­ни с из­к­лю­чи­тел­ни зас­лу­ги към чи­та­ли­ще­то.
(5) ЧЛЕ­НО­ВЕ­ТЕ НА ЧИ­ТА­ЛИ­ЩЕ­ТО СА ДЛЪЖ­НИ:
1. да спаз­ват ус­та­ва на Чи­та­ли­ще­то.
2. да пла­щат ре­дов­но го­диш­ния си член­с­ки внос.
3. да опаз­ват иму­щес­т­во­то на чи­та­ли­ще­то.
4. да учас­т­ват в дей­ност­та на Чи­та­ли­ще­то, спо­ред въз­мож­нос­ти­те си.
5. да не урон­ват доб­ро­то име на Чи­та­ли­ще­то.
(6) ПРЕК­РА­ТЯ­ВА­НЕ НА ЧЛЕН­С­Т­ВО­ТО:
1. по соб­с­т­ве­но же­ла­ние чрез по­да­ва­не на за­яв­ле­ние до Нас­то­я­тел­с­т­во­то на чи­та­ли­ще­то
2. при не пла­ща­не на член­с­ки внос за срок по-дъ­лъг от ед­на ка­лен­дар­на го­ди­на
3. при не спаз­ва­не на Ус­та­ва на чи­та­ли­ще­то и орон­ва­не на доб­ро­то име на чи­та­ли­ще­то
4. при смърт
 
Чл. 11. Ор­га­ни на чи­та­ли­ще­то са Об­що­то съб­ра­ние, Нас­то­я­тел­с­т­во­то и Про­ве­ри­тел­на­та ко­ми­сия.
 
Чл. 12. Вър­хо­вен ор­ган на чи­та­ли­ще­то е Об­що­то съб­ра­ние, ко­е­то се със­тои от всич­ки чле­но­ве, има­щи пра­во на глас.
 
Чл. 13. (1) ОБ­ЩО­ТО СЪБ­РА­НИЕ:
1. из­ме­ня и до­пъл­ва Ус­та­ва.
2. из­би­ра и ос­во­бож­да­ва чле­но­ве на Нас­то­я­тел­с­т­во­то. Про­ве­ри­тел­на­та ко­ми­сия и Пред­се­да­те­ля.
3. при­е­ма вът­реш­ни ак­то­ве, не­об­хо­ди­ми за ор­га­ни­за­ци­я­та и ос­нов­ни на­со­ки за дей­ност­та на чи­та­ли­ще­то.
4. из­к­люч­ва чле­но­ве на чи­та­ли­ще­то.
5. при­е­ма бю­д­же­та на чи­та­ли­ще­то и го­диш­ния от­чет за ця­лос­т­на­та дей­ност.
6. оп­ре­де­ля го­диш­ния член­с­ки внос.
7. взе­ма ре­ше­ние за чле­ну­ва­не или прек­ра­тя­ва­не член­с­т­во­то на Чи­та­ли­ще­то в чи­та­лищ­но сдру­же­ние.
8. от­ме­ня ре­ше­ния на ор­га­ни­те на Чи­та­ли­ще­то.
9. взе­ма ре­ше­ния за от­к­ри­ва­не на кло­но­ве на Чи­та­ли­ще­то след съг­ла­су­ва­не с об­щи­на­та.
10. взе­ма ре­ше­ния за прек­ра­тя­ва­не на Чи­та­ли­ще­то.
11. взе­ма ре­ше­ния за от­на­ся­не до съ­да на не­за­ко­но­съ­об­раз­ни дейс­т­вия на ръ­ко­вод­с­т­во­то или от­дел­ни чи­та­лищ­ни слу­жи­те­ли и чле­но­ве.
(2) Ре­ше­ни­я­та на Об­що­то съб­ра­ние са за­дъл­жи­тел­ни за дру­ги­те ор­га­ни на чи­та­ли­ще­то.
 
Чл. 14. (1) Ре­дов­но Об­що съб­ра­ние на чи­та­ли­ще­то се свик­ва от Нас­то­я­тел­с­т­во­то вед­нъж го­диш­но. От­чет­но-из­бор­но съб­ра­ние се свик­ва на три го­ди­ни. Из­вън­ред­но Об­що съб­ра­ние мо­же да бъ­де сви­ка­но по ре­ше­ние на Нас­то­я­тел­с­т­во­то, по ис­ка­не на Про­ве­ри­тел­на­та ко­ми­сия или на ед­на тре­та от дейс­т­ви­тел­ни­те чле­но­ве на Чи­та­ли­ще­то.
(2) По­ка­на­та за съб­ра­ние тряб­ва да съ­дър­жа днев­ния ред, да­та­та, ча­са, мяс­то­то на про­веж­да­не­то му и кой го свик­ва. Тя тряб­ва да бъ­де връ­че­на не по-къс­но от 7 дни пре­ди да­та­та на про­веж­да­не­то му. В съ­щия срок в чи­та­ли­ще­то и биб­ли­о­те­ка­та и на дру­ги об­що­дос­тъп­ни мес­та тряб­ва да бъ­де за­ле­пе­на по­ка­на­та за съб­ра­ни­е­то.
(3) Об­що­то съб­ра­ние е за­кон­но, ако на не­го при­със­т­ват най-мал­ко по­ло­ви­на­та от има­щи­те пра­во на глас чле­но­ве на Чи­та­ли­ще­то. При лип­са на кво­рум, съб­ра­ни­е­то се от­ла­га с един час. То­га­ва съб­ра­ни­е­то е за­кон­но, ако на не­го при­със­т­ват не по-мал­ко от ед­на тре­та от чле­но­ве­те при ре­дов­но об­що съб­ра­ние и не по-мал­ко от по­ло­ви­на­та плюс един от чле­но­ве­те при из­вън­ред­но об­що съб­ра­ние.
(4) Ре­ше­ни­я­та по чл.13, ал.1, т.1, 4, 8, 9, 10 се взе­мат с мно­зин­с­т­во най-мал­ко две тре­ти от всич­ки чле­но­ве. Ос­та­на­ли­те ре­ше­ния се взе­мат с мно­зин­с­т­во по­ве­че от по­ло­ви­на­та от при­със­т­ва­щи­те чле­но­ве.
(5) Две тре­ти от чле­но­ве­те на об­що­то съб­ра­ние на чи­та­ли­ще­то мо­гат да пре­дя­вят иск пред Софийския ок­ръж­ния съд за от­мя­на на ре­ше­ние на об­що­то съб­ра­ние, ако то про­ти­во­ре­чи на за­ко­на или ус­та­ва. Ис­кът се пре­дя­вя­ва в ед­но­ме­се­чен срок от уз­на­ва­не­то на ре­ше­ни­е­то, но не по-къс­но от ед­на го­ди­на от да­та­та на взе­ма­не на ре­ше­ни­е­то.
 
Чл. 15. (1) Из­пъл­ни­те­лен ор­ган на Чи­та­ли­ще­то е Нас­то­я­тел­с­т­во­то, ко­е­то се със­тои от пе­ти­ма чле­но­ве, из­б­ра­ни за срок от три го­ди­ни. Съ­щи­те да ня­мат род­нин­с­ки връз­ки по пра­ва и съ­реб­ре­на ли­ния до чет­вър­та сте­пен.
(2) НАС­ТО­Я­ТЕЛ­С­Т­ВО­ТО:
1. свик­ва Об­що­то съб­ра­ние.
2. оси­гу­ря­ва из­пъл­не­ни­е­то на не­го­ви­те ре­ше­ния.
3. под­гот­вя и вна­ся в Об­що­то съб­ра­ние про­ект за бю­д­жет на чи­та­ли­ще­то и ут­вър­ж­да­ва ща­та му.
4. под­гот­вя и вна­ся в Об­що­то съб­ра­ние от­чет за дей­ност­та на чи­та­ли­ще­то.
5. наз­на­ча­ва сек­ре­та­ря на Чи­та­ли­ще­то и ут­вър­ж­да­ва длъж­нос­т­на­та му ха­рак­те­рис­ти­ка.
6. при­е­ма но­ви чле­но­ве на чи­та­ли­ще­то въз ос­но­ва на по­да­де­но за­яв­ле­ние.
7. пред­ла­га го­диш­ния член­с­ки внос.
8. про­веж­да най-мал­ко 4 за­се­да­ния го­диш­но. Те са ре­дов­ни, ако на тях при­със­т­ват по­ве­че от по­ло­ви­на­та от чле­но­ве­те.
9. на пър­во­то за­се­да­ние се из­би­ра зам.-пред­се­да­тел и се раз­п­ре­де­лят от­го­вор­нос­ти­те меж­ду чле­но­ве­те по от­дел­ни нап­рав­ле­ния на дей­ност­та.
(3) Нас­то­я­тел­с­т­во­то взе­ма ре­ше­ния с мно­зин­с­т­во по­ве­че от по­ло­ви­на­та на чле­но­ве­те му
 
Чл. 16. (1) Пред­се­да­те­лят на Чи­та­ли­ще­то е член на Нас­то­я­тел­с­т­во­то и се из­би­ра от Об­що­то съб­ра­ние за срок от 3 го­ди­ни.
 
(2) ПРЕД­СЕ­ДА­ТЕ­ЛЯТ:
1. ор­га­ни­зи­ра дей­ност­та на Чи­та­ли­ще­то, съ­об­раз­но за­ко­на, Ус­та­ва и ре­ше­ни­я­та на Об­що­то съб­ра­ние;
2. пред­с­тав­ля­ва Чи­та­ли­ще­то;
3. свик­ва и ръ­ко­во­ди за­се­да­ни­я­та на Нас­то­я­тел­с­т­во­то и пред­се­да­тел­с­т­ва Об­що­то съб­ра­ние;
4. от­чи­та дей­ност­та си пред Нас­то­я­тел­с­т­во­то и Об­що­то съб­ра­ние;
5. сключ­ва и прек­ра­тя­ва тру­до­ви­те до­го­во­ри със слу­жи­те­ли­те, съ­об­раз­но бю­д­же­та на Чи­та­ли­ще­то и въз ос­но­ва Ре­ше­ние на Нас­то­я­тел­с­т­во­то.
 
Чл. 16а. (1) СЕК­РЕ­ТА­РЯТ на чи­та­ли­ще­то:
1. ор­га­ни­зи­ра из­пъл­не­ни­е­то на ре­ше­ни­я­та на нас­то­я­тел­с­т­во­то, вклю­чи­тел­но ре­ше­ни­я­та за из­пъл­не­ни­е­то на бю­д­же­та;
2. сек­ре­та­рят се явя­ва ща­тен ад­ми­нис­т­ра­ти­вен ръ­ко­во­ди­тел, ор­га­ни­зи­ра и ръ­ко­во­ди ця­лос­т­на­та опе­ра­тив­на дей­ност на чи­та­ли­ще­то. Той е по пра­во член на Нас­то­я­тел­с­т­во­то;
3. от­го­ва­ря за ра­бо­та­та на щат­ния и хо­но­ру­ва­ния пер­со­нал;
4. пред­с­тав­ля­ва чи­та­ли­ще­то за­ед­но и по­от­дел­но с пред­се­да­те­ля.
(2) Сек­ре­та­рят не мо­же да е в род­нин­с­ки връз­ки с чле­но­ве­те на нас­то­я­тел­с­т­во­то и на про­ве­ри­тел­на­та ко­ми­сия по пра­ва и по съ­реб­ре­на ли­ния до чет­вър­та сте­пен, как­то и да бъ­де съп­руг/съп­ру­га на пред­се­да­те­ля на чи­та­ли­ще­то.
 
Чл. 17. (1) ПРО­ВЕ­РИ­ТЕЛ­НА­ТА КО­МИ­СИЯ се със­тои от три­ма чле­на и се из­би­ра за срок от 3 го­ди­ни.
(2) Чле­но­ве на Про­ве­ри­тел­на­та ко­ми­сия не мо­гат да бъ­дат ли­ца, ко­и­то са в тру­до­во прав­ни от­но­ше­ния с Чи­та­ли­ще­то или са род­ни­ни на чле­но­ве на Нас­то­я­тел­с­т­во­то, на пред­се­да­те­ля или сек­ре­та­ря по пра­ва ли­ния, съп­ру­зи, бра­тя, сес­т­ри и род­ни­ни по сва­тов­с­т­во от пър­ва сте­пен.
(3) Про­ве­ри­тел­на­та ко­ми­сия осъ­щес­т­вя­ва кон­т­рол вър­ху дей­ност­та на Нас­то­я­тел­с­т­во­то, пред­се­да­те­ля и сек­ре­та­ря на Чи­та­ли­ще­то по спаз­ва­не на за­ко­на, Ус­та­ва и ре­ше­ни­я­та на Об­що­то съб­ра­ние.
(4) При кон­с­та­ти­ра­ни на­ру­ше­ния, Про­ве­ри­тел­на­та ко­ми­сия уве­до­мя­ва Об­що­то съб­ра­ние, а при дан­ни за из­вър­ше­ни прес­тъп­ле­ния и ор­га­ни­те на про­ку­ра­ту­ра­та.
 
Чл. 18. Не мо­гат да бъ­дат из­би­ра­ни за чле­но­ве на Нас­то­я­тел­с­т­во­то, Про­ве­ри­тел­на­та ко­ми­сия и за чи­та­ли­щен сек­ре­тар ли­ца, ко­и­то са осъж­да­ни и ли­ша­ва­ни от сво­бо­да за умиш­ле­ни прес­тъп­ле­ния от общ ха­рак­тер.
 
Чл. 18а. Чле­но­ве­те на нас­то­я­тел­с­т­во­то, вклю­чи­тел­но пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят по­да­ват дек­ла­ра­ции за кон­ф­ликт на ин­те­ре­си при ус­ло­ви­я­та и по ре­да на За­ко­на за пре­дот­в­ра­тя­ва­не и раз­к­ри­ва­не на кон­ф­ликт на ин­те­ре­си. Дек­ла­ра­ци­и­те се обя­вя­ват на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на чи­та­ли­ще­то.
 
 
ІV. ГЛА­ВА ЧЕТ­ВЪР­ТА
ИМУ­ЩЕС­Т­ВО И ФИ­НАН­СИ­РА­НЕ
 
Чл. 19. Иму­щес­т­во­то на чи­та­ли­ще­то се със­тои от пра­во на соб­с­т­ве­ност и от дру­ги вещ­ни пра­ва, взе­ма­ния, цен­ни кни­жа, дру­ги пра­ва и за­дъл­же­ния.
 
Чл. 20. (1) Чи­та­ли­ще­то на­би­ра сред­с­т­ва от след­ни­те из­точ­ни­ци:
1. член­с­ки внос.
2. кул­тур­но-прос­вет­на и ин­фор­ма­ци­он­на дей­ност.
3. суб­си­дии от дър­жав­ния и об­щин­с­ки бю­д­жет.
4. на­е­ми от дви­жи­мо и нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во.
5. да­ре­ния и за­ве­ща­ния.
6. дру­ги при­хо­ди.
 
(2) Су­ми­те от да­ре­ние се из­раз­ход­ват спо­ред во­ля­та на да­ри­те­ли­те или по ре­ше­ние на Нас­то­я­тел­с­т­во­то, ако ня­ма на­ли­це во­ле­и­зяв­ле­ние.
(3) В рам­ки­те на въз­мож­нос­ти­те от об­щия кон­со­ли­ди­ран бю­д­жет на чи­та­ли­ще­то Нас­то­я­тел­с­т­во­то мо­же да наг­раж­да­ва па­рич­но и ма­те­ри­ал­но про­я­ви­ли се чи­та­лищ­ни слу­жи­те­ли или чле­но­ве, доп­ри­нес­ли за обо­га­тя­ва­не дей­ност­та или пос­тиг­на­ти ре­зул­та­ти.
 
Чл. 21. Чи­та­ли­ще­то не мо­же да от­чуж­да­ва нед­ви­жи­ми ве­щи и да уч­ре­дя­ва ипо­те­ка вър­ху тях. Дви­жи­ми ве­щи мо­гат за бъ­дат от­чуж­да­ва­ни, за­ла­га­ни, бра­ку­ва­ни или за­ме­не­ни с по-доб­ро­ка­чес­т­ве­ни са­мо по ре­ше­ние на нас­то­я­тел­с­т­во­то.
 
Чл. 22. Чи­та­лищ­но­то нас­то­я­тел­с­т­во из­гот­вя го­диш­ни­те от­че­ти за при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те, кой­то се при­е­ма от Об­що­то съб­ра­ние. От­че­тът за из­раз­ход­ва­ни­те от бю­д­же­та сред­с­т­ва, за­ед­но с от­че­та за дей­ност­та, се пред­с­та­вят на Кме­та на об­щи­на Гор­на Ма­ли­на еже­год­но до 31 март.
 
Чл. 23. Пред­се­да­те­лят или чи­та­лищ­ния сек­ре­тар на чи­та­ли­ще­то еже­год­но в срок до 10 но­ем­в­ри пред­с­та­вят на кме­та пред­ло­же­ния за сво­я­та дей­ност през след­ва­ща­та го­ди­на.
 
Чл. 24. Сче­то­вод­на­та от­чет­ност се во­ди в пъл­но съ­от­вет­с­т­вие със За­ко­на за сче­то­вод­с­т­во­то, под­за­ко­но­ви­те до­ку­мен­ти по нея и при­ло­жи­мо­то дейс­т­ва­що за­ко­но­да­тел­с­т­во.
 
 
 
 
V. ГЛА­ВА ПЕ­ТА
ПРЕК­РА­ТЯ­ВА­НЕ
 
Чл. 25. Чи­та­ли­ще­то мо­же да бъ­де прек­ра­те­но по ре­ше­ние на Об­що­то съб­ра­ние, впи­са­но в ре­гис­тъ­ра на ок­ръж­ния съд. То мо­же да бъ­де прек­ра­те­но с лик­ви­да­ция или по ре­ше­ние на Ок­ръж­ния съд, ако:
1. дей­ност­та му про­ти­во­ре­чи на за­ко­на, Ус­та­ва и доб­ри­те нра­ви.
2. иму­щес­т­во­то му не се из­пол­з­ва спо­ред це­ли­те и пред­ме­та на дей­ност­та на Чи­та­ли­ще­то.
3. е на­ли­це трай­на не­въз­мож­ност Чи­та­ли­ще­то да дейс­т­ва или не раз­ви­ва дей­ност за пе­ри­од от две го­ди­ни.
4. е обя­ве­но в не­със­то­я­тел­ност..
 
VІ. ГЛА­ВА ШЕС­ТА
ДО­ПЪЛ­НИ­ТЕЛ­НИ И ЗАК­ЛЮ­ЧИ­ТЕЛ­НИ РАЗ­ПО­РЕД­БИ
 
& 1. Чи­та­ли­ще­то се на­ри­ча „Въз­раж­да­не - 1922”. Ад­ми­нис­т­ра­тив­на­та сгра­да се на­ми­ра в с. Не­гу­ше­во. Чи­та­ли­ще­то има кръ­гъл пе­чат с над­пис: „Чи­та­ли­ще „Въз­раж­да­не – с. Не­гу­ше­во” В сре­да­та има раз­т­во­ре­на кни­га. В кни­га­та - го­ди­на­та на не­го­во­то съз­да­ва­не – 1922 г.
& 2. На­род­но чи­та­ли­ще „Въз­раж­да­не - 1922” се пред­с­тав­ля­ва за­ед­но и по­от­дел­но от пред­се­да­те­ля и чи­та­лищ­ния сек­ре­тар.
& 3. Праз­ни­кът на Чи­та­ли­ще­то е на 30 ап­рил – ден за чес­т­ва­не на ге­ро­и­те от Ап­рил­с­ка­та епо­пея.
& 4. Нас­то­я­щи­ят Ус­тав е при­ет от ре­дов­но Отчетно-изборно СЪБ­РА­НИЕ на 23 юни 2012 г., съ­об­раз­но § 34 от Пре­ход­ни и Зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би към За­ко­на за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на За­ко­на за на­род­ни­те чи­та­ли­ща, обн. ДВ бр. 42 от 2009 г. и от­ме­ня до­се­гаш­ния Ус­та­ва на чи­та­ли­ще­то, при­ет от об­що­то съб­ра­ние, про­ве­де­но през 2003 г.
 
НАС­ТО­Я­ТЕЛ­С­Т­ВО:
 
ПРЕД­СЕ­ДА­ТЕЛ:
Михаил Велев Танев                                                                     
 
ЧЛЕ­НО­ВЕ:
1. Страхил Борисов Ненов – зам. пред­се­да­тел                            
2. Цветанка Бонева Христова – чи­та­ли­щен сек­ре­тар                         
ПРО­ВЕ­РИ­ТЕЛ­НА­ТА КО­МИ­СИЯ:
 
1. Преслав Василев Василев                                                          
 
2. Димитър Василев Кацев                                                             
 
3. Величка Николова Веселинова