ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

 

 
П Р О Т О К О Л
 
ОТ ОБЩОТО ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА
 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ - 1922”, с. Негушево
 
Днес 23 юни2012 г. в кметството на с. Негушево се проведе общо Отчетно – изборно събрание на членовете на Народно читалище „Възраждане - 1922”.
От 53 действителни отчетни членове на читалището на събранието присъстваха 34 души.
 
Д н е в е н   р е д :
 
На събранието беше разгледан следния дневен ред:
1.    Отчет за дейността на читалището за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2011 г.
2.    Доклад на проверителната комисия.
3.    Приемане на изменения и допълнения в Устава на читалището.
4.    Избор на Настоятелство, Председател и Проверителна комисия.
5.    Приемане бюджет на читалището за 2012 г.
6.    Определяне на членски внос за 2012 г.
 
Решения от събранието:
 
По т. 1 от д. р. събранието прие отчета за дейността за отчетния период с 34 гласа „ЗА”, „Против” – няма, въздържали се няма
 
По т. 2 от д. р. събранието прие доклада на проверителната комисия с 33 гласували „ЗА” и един „въздържал се”
 
По т. 3 от д. р.  – с 34 гласа „ЗА” , „против” – няма, въздържали се няма, членовете на читалището приемат Устава с промените.
 
По т. 4 от д. р. – с пълно единодушие членовете на читалището решиха:
- Настоятелството да се състои от 3 /трима/ члена.;
- За Председател беше избран Михаил Велев Танев и за членове – Страхил Борисов Ненов и Цветанка Бонева Христова.
 
С пълно единодушие беше решено проверителната комисия да се състои от 3 / трима/ члена.
За председател на комисията беше избран Преслав Василев Василев и за членове – Димитър Василев Кацев и Величка Николова Веселинова.
 
По т. 5 и т. 6 от д.р. събранието определи бюджета за полугодието на 2012 г. и членския внос за 2012 г.
 
 
 
 
 
Протоколчик:                                         Председател на Събранието:
                     /П. Василев /                                                                    / Д. Кацев/
 
 
 
 
 
Председател:
                                                                                             / М. Танев /