АПЕЛ до жителите на Негушево и Осойца

  

АПЕЛ
до жителите на Негушево и Осойца
 
ДА БДИМ ЗА РУДИНАТА !!!
В НАВЕЧЕРИЕТО НА ГОДИШНИНАТА ОТ ПАМЕТНИЯ УСПЕХ НА РЕФЕРЕНДУМА НА КОЙТО КАЗАХМЕ “НЕ” НА ВСЕКИ ОПИТ ЗА СЪСИПВАНЕ НА НАШАТА ПРИРОДА, ОТНОВО АЛЧНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ ИнМАТ СЕ ОПИТВАТ ДА ИЗЛЪЖАТ, КАКТО НАС, ТАКА И БЪЛГАРСКИЯ СЪД!
ОСПОРВАЙКИ ВЕЧЕ КОНСТАТИРАНОТО ОТ КОМИСИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО, ЧЕ СОНДАЖИ НЕ СА ПРАВЕНИ, КАКТО И РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА ДА СПРЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТКРИВАНЕ НА КАРИЕРА НА “РУДИНАТА”, ТЕ СА ГОТОВИ НА НОВИ МАНИПУЛАЦИИ - ДА ВЪЗЛОЖАТ НОВА ЕКСПЕРТИЗА “ДОКАЗВАЩА” ТВЪРДЕНИЯТА ИМ, ЗАБЛУЖДАВАЙКИ СЪДА!

Обръщаме се към всички -
 
НИМА ЩЕ ГИ НАБЛЮДАВАМЕ БЕЗУЧАСТНИ? НЕ!!!
КАК ДА   ЗАПАЗИМ РУДИНАТА?
  • ВСЕ­КИ ТРЯБ­ВА ДА ВНИ­МА­ВА ЗА ПО­Я­ВА­ТА НА ЗЛО­НА­МЕ­РЕ­НИ­ТЕ “ГОС­ТИ”, И НЕ­ЗА­БАВ­НО ДА ИН­ФОР­МИ­РА КМЕ­ТА, ИНИ­ЦИ­А­ТИВ­НИЯ КО­МИ­ТЕТ И МЕ­ДИ­И­ТЕ, КАК­ТО И ВСИЧ­КИ СВОЙ СЪ­СЕ­ЛЯ­НИ.
  • НИЕ ИМА­МЕ ПРА­ВО ДА ПРИ­СЪС­Т­ВА­МЕ, КО­ГА­ТО НЯ­КОЙ СЕ ПО­Я­ВИ, НЕ­ЗА­ВИ­СИ­МО ОТ ТО­ВА КОЙ ГО ПРА­ЩА, ЗА­ЩО­ТО ТА­ЗИ ЗЕ­МЯ Е НА­ША!
  •  НИЕ ИМА­МЕ ПРА­ВО ДА ДО­КУ­МЕН­ТИ­РА­МЕ КАК­ВО ТЕ ПРА­ВЯТ И КОИ СА, СНИ­МА­И­КИ С ТЕ­ЛЕ­ФОН, КА­МЕ­РА ИЛИ ФО­ТО АПА­РАТ, ЗА­ЩО­ТО ТО­ВА Е ДО­КА­ЗА­ТЕЛ­С­ВЕН МА­ТЕ­РИ­АЛ.
  • ТЕ ЗНА­ЯТ, ЧЕ ТРЯБ­ВА ДА ИЗ­ЛЪ­ЖАТ, ЗА­ЩО­ТО СА ВЗЕ­ЛИ ПА­РИ ЗА ТО­ВА, НО НЯ­МА ДА ИМ Е ЛЕС­НО, АКО И НИЕ СМЕ ТАМ.
  • УВА­ЖА­Е­МИ СЪГ­РАЖ­ДА­НИ­НО, ПРИ­Я­ТЕ­ЛЮ,
  • ТО­ВА Е ПОС­ЛЕД­НА­ТА БИТ­КА! СЛЕД­ НЕЯ ИЛИ ПО­БЕ­ДА, ИЛИ КОН­ЦЕ­СИЯ ЗА 40 ГО­ДИ­НИ ЩЕ НИ ЧА­КАТ, А ТО­ВА Е РАВ­НО­СИЛ­НО НА СМЪРТ.
  • ВСЕ­КИ ДА ИЗ­БЕ­РЕ КА­КЪВ КРАЙ ИС­КА ЗА СЕ­БЕ СИ И ДЕ­ЦА­ТА СИ.
  • ВСИЧ­КО ЗА­ВИ­СИ ОТ НАС - ОТ МЕН И ОТ ТЕБ.
НИЕ СМЕ ТУК И ЩЕ ПАЗИМ НАШАТА ЗЕМЯ!
 
ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!
 
ИНИЦИАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ