За пет дни 1200 души подкрепиха искането за референдум в Горна Малина

   В стартиралата на 26-ти април  подписка за допитване до народа само за пет дни се включиха 1200  жители с постоянен   адрес в общината. 

Това е  една пета от гласоподавателите в Горна Малина.  Необходимите документи за провеждане на референдум са внесени в Общинския съвет и очакваме на заседанието на 14 април да бъде  насрочена неговата дата.

Мотивите  за допитването  до народа са следните:

 До Общинския съвет - Горна Малина

  МОТИВИ   ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА


  Уважаеми дами и господа общински съветници, 
   Горна Малина е една от  малкото български общини със запазена  екология и естествена среда, които не бяха унищожени от стихийното предприемачество, развихрило се през последните две десетилетия.
Природните характеристики и близостта и до столицата все повече  превръщат Горна Малина в  район с дългосрочна перспектива – в посока екологичен и селски туризъм, био земеделие и чисти производства. Отрасли, които ще създават поминък на хората, икономическа стабилност и едновременно с това запазват перспективите за по-добра жизнена среда. 
От друга страна предимствата на общината я превръщат в целеви обект, чиито ресурси да бъдат използвани без оглед интересите на обществеността и  потенциала и за развитие. 
  Заявени интереси към различни селища на общината за откриване на кариери, сметища  за опасни отпадъци и замърсяващи производства нарушават в голяма степен правата и перспективите на населението и местната икономика.
 Под заплаха са попадали не едно или две селища -като Байлово, Стъргел, Долно Камарци, Негушево, Осоица и др
. Кариерата в с. Априлово е нанесла тежки поражения на екологичната обстановка и пътищата в селата Априлово и Долна Малина. 
По данни в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в момента повече от 1500 фирми са подали искания за търсене и добив на строителни материали и подземни богатства, а Горна Малина е  сред най-застрашените в това отношение общини.  Тези частни интереси и искания са в противоречие с:

I.Приетия от Общинския съвет Общински план за развитие в който основен приоритет е:
„РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА, КАТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ“
Пример : Мярка 1. Разработване на потенциалните ресурси.
1. Изграждане на информационен център за екотуризъм.    
2. Изготвяне на проект за изграждане на конно спортна база с хотелска част в общината.
3. Изготвяне на рекламна брошура за паметниците с културна и историческо значение на територията на общината, разработване и отпечатване на карти, отразяващи историческите паметници и показващи екологични и туристически пътеки.
4. Реновиране на мемориален комплекс “Арабаконак”.
5. Изграждане на зони за отдих и спортен риболов в селата Горна Малина, Белопопци и Долно Камарци,Байлово, Макоцево,Гайтанево,Осоица и т.н. Възможностите и перспективите за развитие в това отношение са неограничени.
6. Разработване на археологичен обект с. Белопопци и пещерата в с.Байлово.
7. Развитие и маркетинг на конкурентоспособен туристически продукт в Община Горна Малина вече не е само добро пожелание .


II. Разработените, подадени и спечелени общински проекти за залесяване и биоразнообразие:
Пример:

- Община Горна Малина  кандидатства с проект „Залесяване на м. Рудината” в с. Негушево по ПРСР, Мярка 223. Разработен и спечелен е този проект. Слючен е договор № 23/223/00151 между община Горна Малина и ДФ”Земеделие” за залесяване на 500 декара в м.”Рудината”. Стойността на проекта е 276 852 лв. С решение № 109 на ОбС от протокол № 8/ 30.09.2008 г. Проведени са процедурите за избор на изпълнител и на строителен надзор. Очаква се  одобрението им от ДФ”Земеделие.
- Община Горна Малина да кандидатства с проект „Залесяване на м. Рудината – втори етап” в с. Негушево по ПРСР, Мярка 223. Проекта е разработен и внесен за разглеждане в ДФ”Земеделие”. Има максимален брой точки. Очакваме одобрение и подписване на договор. Ще бъдат залесени още 500 декара, като стойността на договора ще бъде около 270 хил. лв. С решение № 125 на ОбС протокол № 9/ 13.08.2010 г. 
 - Община Горна Малина  кандидатства с проект „ Опазване, възстановяване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие на територията на община Горна Малина по ОП”Околна среда” ос 3. Приблизителната стойност на проекта е  около 1300 хил. лв. С решение № 33 на ОбС от протокол № 2/11.02.2011 г.

-Разработени са проекти за екопътеки със зони за отдих и развлечение, с които общината кандидатства за средства по европейски програми:
- „Арабаконак- връх „Звездец” – 8,2 км.
- „Медник” с. Макоцево
- с. Байлово – с. Макоцево
- екопътеки и кътове за отдих в землищата на всички населени места в общината.

III. Основен приоритет на община Горна Малина е  реализация на Проект "Технологичен парк Горна Малина".
Избрания терен в землището на с. Долна Малина е с много добра локация и с две  основние направления,  в които ще се  развива Проект «Технологичен парк Горна Малина»:
1. Алтернативни енергийни източници.
2. Високи технологии. 
 Общинската администрация работи активно  по презентацията  на  възможностите на община Горна Малина за бизнес развитие -  по-специално ускорено изграждане и стартиране на "Технологичен парк Горна Малина". Общината кандидатства с този проект по ОП»Конкурентоспособност», Ос 1 «Подкрепа за създаване на технологични паркове». Ангажирани са водещи немски и австрийски специалисти като консултанти по проекта. Реализацията на този мащабен  проект ще даде нов тласък в развитието на община Горна Малина, ще осигури  нови работни места и ще реши най-важни социални и икономически проблеми на хората . Това е икономиката, която трябва да развиваме, а не кариери и сметища за опасни отпадъци.


IV. Позицията на обществеността: Категорично е изразено становището на жителите в засегнати селища като Негушено, Осоица, Долно Камарци срещу опити да се откриват кариери и сметище за  опасни отпадъци.
 

V.Състоянието на транспортната инфраструктура: Съхраняването  и поддръжката на инфраструктурата на населените места и пътищата между селищата не може да бъда реализирано ефективно, защото пътища и улици са повредени,  къщи и обществени сгради са с нарушена конструкция, разрушават се мостове и съоръжения от подземната инфраструктура,вследствие на вредното въздействие от  тежкотоварната техника, която обслужва кариерите.


VI. Проблеми със замърсяването: При всички действащи кариери се получава рязко влошаване на екологичните показатели –  замърсяване на въздуха, опасност от замърсяване на водата,  пресъхване на водосборни зони и кладенци, захранващи селищата.


 VII. Негативно влияние върху здравето на хората: При всички действащи кариери се опасността от рязко увеличаване на  тежките здравни проблеми  сред  населението, заради  замърсяване нараства лавинообразно.
 Според Световната здравна организация, замърсяването на въздуха е основен риск за околната среда за здравето и се очаква да причини на около 2  милиона човека преждевременна смърт в света на  година. По какъв начин?
•Засяга белите дробове,
•Увеличава  риска от диабет: рискът от смърт от диабет може да бъде повече от два пъти по-висок в райони с висока степен на замърсяването на въздуха,
•Увеличаване на честотата на бронхит. Астма, емфизем, пневмокониози  санай- често срещано явление в  замърсените райони.
•Увеличаване на риска от рак на белия дроб: Според  научно изследване направено за около половин милион души,
•Повиши  рязко риска от сърдечно-съдови заболявания – инсулт и инфаркт.
 

VIII. Интересите на  населението  е общината да се  развива в друга посока, която не води до  замърсяване, безпреспективност и  обезлюдяване. Пример за това е засиления интерес към общината от страна на арендатори, производители на селскостопанска продукти, чисти производства и туристически услуги.

Във връзка с това ви информираме: 
- Въпреки внесената в ОбС изискуема подписка от една десета от гласоподавателите,  подписката продължава заради силната мотивация  и очакването на референдума от населението.
-Хората с временен адрес и втори дом в общината по своя инициатива също започват на граждански начала паралелна подписка, тъй като общественото напрежение е много високо.
 

Надяваме се,
че Общинските съветници  ще се присъединят към тревогата на съгражданите си и като техни застъпници и представители  в най-кратък срок ще проведат процедурата за произвеждане на референдума.

X. Въпрос за финансирането
Предвид  ограниченията на общинския бюджет гражданите на общината и инициативния комитет  изразиха желание да  подпомогнат с целеви дарения кампанията и произвеждането на референдума.
По тази причина е открита е  набирателна  сметка в УниКредит Булбанк – клон Елин Пелин, IBAN: BG10 UNCR 7000 3320 0432 37, BIC: UNCRBGSF в която  средствата ще бъдат разходвани за отпечатването на бюлетини, пликове, съобщения за референдума и  заплащане на секционните избирателни комисии.
 

В случай, че в сметката останат неизразходвани суми,  волята на дарителите е те да бъдат приведени в полза на даровити деца от общината и на деца с тежко социално положение. Списък на тези деца ще се изготви чрез  кметовете на населените места и ще се утвърждават от членовете на Инициативния комитет за провеждане на Референдума и представители на общината.
                                                                                                                                                         

 Инициативен комитет „Референдум“